Местоположение и състояние на блатото

Драгоманско блато се намира на около 1 километър северно от град Драгоман, в землищата на града и с. Големо Малово. То лежи на дъното на безотточна котловна, между стръмното варовиково възвишение Чепън – на север и полегатите склонове на хълма Три уши – на юг. Има неправилна триъгълна форма с дължина – 3.25 километра и […]

Прочетете повече "Местоположение и състояние на блатото"

Флора

Фитогеографски и флористично Драгоманското блато попада в Европейската широколистна горска област, Софийска област, Чепънско-Завалски район (Бондев, 1997). В миналото то е било домна десетки редки растения, които изчезват заради пресушаването и разораването на ливадите – водната лилия, изправената ежова главица, тревистолистният ръждавец, дребният ръждавец, прешленистият многолистник, потопеният многолистник, плаващият рачиокарпус, спиродела и много други.  Спироделата […]

Прочетете повече "Флора"

Фауна

Най-голямото богатство на блатото са птиците. Установени са 237 вида, от които около 130 гнездят в блатото и отглеждат поколенията си тук. През пролетната миграция в района се наблюдават още около 105 вида. Тук гнездят световно застрашени видове като белооката потапница и ливадният дърдавец. Сред водната растителност се размножават 6 вида дърдавцови птици: воден дърдавец, […]

Прочетете повече "Фауна"

Блатото днес

Днес Драгоманското блато е единственият карстово блато в България и без аналог то е най-голямата естествена влажна зона с Софийско и най-голямото находище на гнездящи водолюбиви птици. Това определя неговото особено прородозащитно значение.

Прочетете повече "Блатото днес"